گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل فرآیند رنگ آستر در شركت ایران خودرو دیزل

گزارش کارآموزی ، فرآیند رنگ آستر ، شرکت ایران خودرو|41012311|fiy
هم اکنون فایل با مشخصه ی گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل فرآیند رنگ آستر در شركت ایران خودرو دیزل وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار....................................... 1

مقدمه.......................................... 3

فصل اول:....................................... 6

معرفی سازمان.................................... 7

موقعیت جغرافیایی سازمان........................ 8

تاریخچه......................................... 8

ماموریت ....................................... 8

شركت های زیرمجموعه.............................. 11

مواد اولیه..................................... 12

معرفی سیستم مورد كارآموزی....................... 14

تعریف واژه های خاص............................. 20

محصولات شركت با مشخصات .......................... 21

فصل دوم: شیوه های تجزیه و تحلیل.................. 23

بخش اول- مفاهیم سیستم................................ 24

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تعریف سیستم.................................... 24

اجزای سیستم.................................... 25

انواع سیستم.................................... 32

بخش دوم- رویكرد سیستمی به عنوان روش تجزیه و تحلیل...... 33

رویكرد سیستمی و تجزیه و تحلیل ................... 34

رویكرد سیستم و تركیب .......................... 35

ورش كلی حل مسئله در رویكرد سیستمی.............. 35

روش تجزیه و تحلیل رویكرد سیستمی.................. 38

نقش تحلیل گر در فرآیند تجزیه و تحلیل ............. 39

بخش سوم- مروری كلی بر روشهای سنتی تجزیه و تحلیل......... 40

چرخه تكاملی سیستم.............................. 41

چرخه تكاملی و روش های تجزیه و تحلیل.............. 41

چرخه تكاملی سنتی (تجزیه و تحلیل سنتی).............. 42

چرخه تكاملی سنتی و نارساییهای آن................ 44

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش چهارم- مروری كلی بر روشهای ساخت یافته تجزیه و تحلیل 45

چرخه تكاملی ساخت یافته (تجزیه و تحلیل ساخته یافته)... 45

متدولوژی ساخت یافته............................ 45

ابزار ساخت یافته تجزیه و تحلیل .................. 46

چرخه تكاملی ساخت یافته و مزایای آن نسبت به چرخه تكاملی سنتی 51

بخش پنجم: تكنیكها و روش های عمومی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل 52

سیاستها و روش های جمع آوری اطلاعات .............. 52

انواع روشهای جمع آوری اطلاعات.................... 53

فصل سوم:....................................... 76

پوشش دهی الكتریكی از طریق غوطه وری ............. 77

مزیت روش ED.................................... 77

غوطه وری آنیونی (AED) .......................... 79

غوطه وری الكتریكی كاتیونی (CED).................. 80

عملیات آماده سازی سطح در CED................... 82

فهرست مطالب

عنوان صفحه

شرایط مخزن رنگ CED.............................. 86

واكنش الكترولیز داخل مخزن CED.................... 87

دستگاههای اعمال CED............................ 89

سایر پوشش های ED............................... 98

فرآیند ED بدنه خودرو درسالن رنگ ED............. 99

فصل چهارم:................................. 112

مشكلات ......................................... 112

پیشنهادات...................................... 113

ایجاد پرده هوا در ابتدای وان PT-B20 .............. 114

بكارگیری واترجت در ابتدای خط ED................. 114

طراحی یك گاری جهت جمع آوری فیكسچرها ............ 115

ایجاد یك برنامه نظارت بر تجهیزات سالن............ 116

ایجاد سیستم گزارش دهی به مدیریت................. 116

بهینه سازی فرآیند رنگ پیكان وانت................ 117

منابع و مآخذ................................... 118